Hương vị PHỞ truyền thống

Phở Bò Truyền Thống

Phở Bò Đặc Biệt

Lẩu Bò 7 Món

Phở Trộn Cay Bát Vị

PHỞ CHÍN

Pho with brisket

PHỞ NẠM

Pho with stewed flank

PHỞ GẦU

Pho with fatty flank

PHỞ GÂN

Pho with tendon

PHỞ BẮP

Pho with beef shank

PHỞ ĐUÔI BÒ

Pho with oxtail

PHỞ TÁI BÒ VIÊN

Pho with medium-rare beef
and meat balls

PHỞ TÁI NẠM GẦU

Pho with medium-rare beef,
fatty and stewed flank

PHỞ SƯỜN BÒ

Pho with beef ribs

Phở Bò Truyền Thống

PHỞ TÁI

Pho with medium-rare beef

Phở Bò Truyền Thống

PHỞ BÒ KOBE

Pho with KOBE beef

PHỞ BÒ ĐẶC BIỆT

Special Bowl of Pho

Phở Bò Đặc Biệt

LẨU BÒ 5 MÓN

Beef hot pot with 5 type of meat

LẨU BÒ 5 MÓN

Phở Trộn Cay Bát Vị

Phở Trộn Cay Bát Vị

PHỞ TRỘN CAY BÁT VỊ TÁI

Spicy mix pho with medium-rare beef

PHỞ TRỘN CAY BÁT VỊ
NẠM

Spicy mix pho with stewed flank

PHỞ TRỘN CAY BÁT VỊ
GÂN

Spicy mix pho with tendon

PHỞ TRỘN CAY BÁT VỊ BÒ VIÊN

Spicy mix pho with meatballs

PHỞ TRỘN CAY BÁT VỊ ĐẶC BIỆT

Special spicy mix pho

PHỞ TRỘN CAY BÁT VỊ

Spicy mix pho with chicken